Obchodní a dodací podmínky

1. Úvodní ustanovení

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu 7 let. Je-li záruční lhůta rozdílná, je tato lhůta uvedena u příslušného zboží. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční lhůta 7 let se nevztahuje na elektrospotřebiče a pohonné jednotky (2 roky). Uvedené záruky platí pro používání v 1-směnných provozech.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jp-kontakt.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

V tomto internetovém obchodě mohou nakupovat pouze právní subjekty.

Nepodnikatelské subjekty - občané mohou nakupovat vybrané zboží zboží prostřednictvím e-mailové adresy (prodej@jp-kontakt.cz), faxu (466 052 032) nebo poštou (JP-KONTAKT, s. r. o., Dašická 1797, Pardubice 530 03)

Provozovatelem a prodávajícím internetového obchodu je:

JP-KONTAKT, s. r. o.
provozovatel elektronického obchodu
Dašická 1797, PARDUBICE 530 03
IČO: 259 22 378, DIČ: CZ 259 22 378

(zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 14771)

Právní vztahy, vyplývající z uzavření kupní smlouvy řídí ustanoveními Nového Občanského zákoníku, zejména § 1721 a následně.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že tato data použije pouze pro své účely v míře nezbytně nutné a že tato data nepostupují třetí osobě.

2. Vznik Kupní smlouvy

2.1 Objednání zboží

Objednávka zboží vznikne okamžikem úplného vyplnění formuláře objednávky zboží. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě potvrzení přijaté objednávky prodávajícím.

2.2 Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná, storno objednávky je možné poslat emailem na naši e-mailovou adresu do 24 hodin od objednání. V případě, že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) v nejkratším možném termínu, nejdéle do 5-ti pracovních dnů.

2.2 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě a v dohledné době nebude výrobcem dodáno a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 10-ti pracovních dnů od zrušení objednávky.

Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy je možné stáhnout zde.

3. Expedice zboží

Zboží bude expedováno kupujícímu v nejkratším možném termínu a to podle druhu a množství zboží. Expediční lhůta je 2 dny až 8 týdnů. Tato lhůta je pouze orientační, prodávající je oprávněn tuto lhůtu zkrátit nebo prodloužit a to v závislosti na stavu zásob a vytížení výroby. Kupující bude o dodávce zboží avizován a to zpravidla dva dny před zamýšleným dodáním. O předpokládaném termínu dodání a o stavu vyřizování své objednávky se kupující může presvědčit telefonicky na obchodním oddělení prodávajícího - tel.: 466 052 030. Expedováním zboží se rozumí předání zboží přepravní službě, či nakládkou zboží do vlastního dopravního prostředku prodávajícího.

Dodávka zboží se uskuteční na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Dílčí dodávky zboží jsou přípustné.

4. Platební podmínky

Doprava veškerého zboží je zdarma při objednávce nad 5.000,- Kč bez DPH.

V objednávce do 4.999,- Kč bez DPH účtujeme dopravné 150,- Kč bez DPH.

Zboží lze uhradit zálohovou platbou ve výši 100% z ceny zboží, či na dobírku. Způsob platby určí kupující při vyplnění objednávky. Při uhrazení ceny zboží prostřednictvím zálohové faktury vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení, tedy připsání určené ceny na účet prodávajícího přistoupí prodávající k expedici zboží.

U stálých zákazníků s dobrou platební morálkou nabízíme po dohodě možnost dodání zboží na fakturu se splatností 14 dnů od doručení zboží.

Prodávající je povinen vždy při expedici zboží spolu se zbožím odeslat kupujícímu i platný daňový doklad se všemi náležitostmi.

Dnem zdanitelného plnění je den předání zboží přepravci u zboží zasílaného prostřednictvím přepravní služby. U zboží dodaného našimi dopravními prostředky je dnem zdanitelného plnění den předání zboží kupujícímu.

V cenách zboží uvedených v elektronickém obchodě není zahrnuta daň z přidané hodnoty.

5. Záruka a reklamace

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu 7 let. Je-li záruční lhůta rozdílná, je tato lhůta uvedena u příslušného zboží. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční lhůta 7 let se nevztahuje na elektrospotřebiče a pohonné jednotky (2 roky). Uvedené záruky platí pro používání v 1-směnných provozech.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce či tuto skutečnost zapsat do přepravního listu. Kupující má také právo odmítnout převzít zboží od přepravní služby, u kterého je poškozen obal. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

Reklamace množství zboží či jiných zjevných vad musí být kupujícím uplatněny nejdéle do jednoho pracovního dne od převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být provedena neprodleně po jejich zjištění. Reklamace musí být provedena písemnou formou. Součástí reklamace musí být i popis vady zboží, která vede k reklamaci. Dnem rozhodujícím pro zachování záruční lhůty je den odeslání reklamace kupujícím.

Reklamace musí být vyřízena co nejdříve bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30-ti dnů od uplatnění reklamace (rozhodným dnem je den písemného doručení reklamace prodávajícímu). Dnem rozhodným pro započetí reklamační lhůty je den přijetí reklamce prodávajícím. Dnem rozhodným pro ukončení reklamace je den, kdy prodávající informuje kupujícího o úspěšném vyřízení reklamace a sjedná s kupujícím způsob doručení opraveného zboží.

Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo prodávajícího. Kupující nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

V závislosti na druhu vad a povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.

Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním.

Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé chybnou montáží, užíváním výrobku a v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

6. Informace o zpracování osobních údajů

Údaje, které kupující uvádí v souvislosti s nákupem, podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Internetové stránky prodávajícího obsahují platné identifikační údaje prodávajícího jako provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů prodávajícího pro styk se zákazníky. Údaje jsou zabezpečeny proti zneužití třetí osobou.

Poskytnutí osobních údajů v objednávce je dobrovolné, avšak nezbytné pro splnění kupní smlouvy, a jedná se o smluvní požadavek prodávajícího. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nutným předpokladem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít. Neposkytnutí údajů by bránilo řádnému plnění zákonných a smluvních povinnosti prodávajícího. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího není podmínkou uzavření kupní smlouvy.

Osobní údaje bude prodávající zpracovávat manuálně i automaticky prostředky výpočetní techniky. Osobní údaje budou poskytnuty nebo zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a členům orgánů prodávajícího v souvislosti s plněním jejich úkolů a osobám podílejícím se na dodání zboží nebo uskutečnění plateb na základě kupní smlouvy pro tyto účely. Dále budou údaje zpřístupněny osobám poskytujícím prodávajícímu účetní, softwarové nebo jiné služby související s provozem e-shopu prodávajícího, a to na základě smluvního vztahu v rozsahu potřebném k řádnému poskytnutí služby.

Údaje budou u prodávajícího uloženy a zpracovávány, dokud to bude nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy nebo zde bude jiný právní důvod zpracování stanovený právními předpisy.

Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, nebo jiné odstranění závadného stavu a vznést námitku proti zpracování nebo požadovat vysvětlení. Kupující má právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2010 do odvolání.
Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Ke stažení ve formátu MS Word:
Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvyInformační oznámení k evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.