Obchodní podmínky e-shopu JP-KONTAKT.cz společnosti JP-KONTAKT, s.r.o.

E- shop provozuje společnost: JP-KONTAKT, s.r.o. se sídlem Dašická 1797, 530 03 Pardubice, IČO 25922378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 14771, email: prodej@jp-kontakt.cz, tel.: 466 052 030.
 
I. Úvodní ustanovení
 
1. Tyto obchodní podmínky určují část obsahu kupní smlouvy mezi provozovatelem e-shopu JP-KONTAKT.cz společností JP-KONTAKT, s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím. Vztahují se pouze na smlouvy uzavřené na základě on-line objednávky v e-shopu JP-KONTAKT.cz. Obchodní podmínky jsou na stránkách prodávajícího k dispozici ke stažení.
 
2. Prodávající JP-KONTAKT, s.r.o. má postavení podnikatele. Je-li kupující člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, má postavení spotřebitele. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která používají pojem „spotřebitel“, se vztahují pouze na kupující spotřebitele.
 
3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), a je-li kupující spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).
 
4. Prodávajícímu lze doručovat na adresu jeho sídla nebo na emailovou adresu prodej@jp-kontakt.cz. Na internetových stránkách prodávajícího jsou uvedeny platné identifikační údaje prodávajícího a kontakty pro styk se zákazníky. Prodávající bude ke komunikaci s kupujícím používat zejména emailovou adresu sdělenou kupujícím. Veškerá sdělení či úkony se považují za doručené kupujícímu třetí pracovní den po odeslání na kupujícím sdělenou adresu.   
 
 
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 
1. Kupující je povinen se před podáním objednávky seznámit se způsobem nákupu u prodávajícího a jednotlivými technickými kroky vedoucími k podání objednávky a možnostmi zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky, těmito obchodními podmínkami a podmínkami dodávky zboží vč. kupní ceny a dopravného. Tyto obchodní podmínky jsou na internetových stránkách prodávajícího přístupné a k dispozici ke stažení ve formátu PDF.
 
2. Objednávku lze podat a kupní smlouvu uzavřít v českém jazyce. Náklady na použití sítě internet jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora kupujícího. Rovněž náklady spotřebitele na použití telefonu, kontaktuje-li takto prodávajícího, jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora.
 
3. Objednávka kupujícího je závazná. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávajícímu dojde objednávka kupujícího. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (zboží), která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu a dopravné. Prodávající zboží odešle kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Prodávající může zboží také přepravit sám.
 
4. Prodávající uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) kupujícímu potvrdí na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Kupní smlouva je prodávajícím archivována pro účely jejího splnění a není přístupná třetím osobám, vyjma pověřených zaměstnanců prodávajícího. Prodávající k ní umožní spotřebiteli přístup.
 
 
III. Cena zboží
 
1. Prodávající je oprávněn měnit ceny zboží a výši dopravného uvedené v nabídce internetového obchodu. Změna nemá vliv na již uzavřenou smlouvu (podanou objednávku). Všechny cenové, slevové a bonusové akce uvedené na stránkách obchodu mají omezenou dobu platnosti.
 
2.Všechny ceny zboží a služeb v nabídce internetového obchodu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, i bez této daně.
 
IV. Platba za zboží
 
1.Kupní cenu je možno zaplatit:
a) platbou předem na bankovní účet prodávajícího na základě předpisu platby (zálohové faktury)
b) dobírkou do hodnoty zboží 20.000,- Kč bez DPH (platí pouze pro položky, které jsou skladem)
c) platební kartou on-line
d) na základě faktury po předchozí dohodě (stávající zákazníci, státní organizace)
 
 
V. Doprava zboží, dopravné
 
1. Doprava je zdarma při objednávce nad 15.000,- Kč bez DPH (18.150,- Kč vč. DPH).
 
2. Dopravné a balné u objednávky do celkové částky kupní ceny 15.000,- Kč bez DPH činí 399,- Kč bez DPH.
 
3. Prodávající dopraví zboží kupujícímu, nebo může využít přepravní služby.
 
4. Odeslání zboží na dobírku je možné jen u skladových položek do ceny zboží 20.000,-Kč bez DPH.
 
5. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.
 
6. Zboží prodávající expeduje kupujícímu v nejkratším možném termínu, a to podle druhu a množství zboží. Expedováním zboží se rozumí nakládka zboží do vlastního dopravního prostředku prodávajícího, nebo předání zboží přepravní službě. Orientační expediční lhůta je 2 pracovní dny u zboží skladem až 8 týdnů a je uvedena u jednotlivých položek jako údaj o dostupnosti. Prodávající je oprávněn tuto lhůtu zkrátit nebo prodloužit, a to v závislosti na stavu zásob a vytížení výroby. Kupujícímu bude expedice zboží avizována, a to zpravidla dva dny před zamýšleným doručením. O předpokládaném termínu dodání a o stavu vyřizování své objednávky se kupující může informovat i telefonicky na obchodním oddělení prodávajícího - tel.: 466 052 030.
 
 
VI. Dodání zboží
 
1. Kupujícímu je věc odevzdána, až mu ji prodávající předá. Nepřepravuje-li věc prodávající a nejde-li o spotřebitele, je věc odevzdána kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V tomto případě prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 
2. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Prodávající může zboží dodat po částech v několika dílčích dodávkách. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, má prodávající právo od smlouvy uzavřené s kupujícím odstoupit.
3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky se zbožím, která má poškozený obal tak, že poškození svědčí o vniknutí do zásilky nebo o pravděpodobném poškození přepravovaného zboží. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Jednu kopii dokladu si ponechá řidič přepravce a jednu kupující. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu e-mailem na adresu reklamace@jp-kontakt.cz a současně prodávajícímu zaslat e-mailem, nebo poštou předávací protokol s popisem poškození sepsaný s dopravcem.
4. Prodávající předá kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují.
 
5. Bylo-li zboží z důvodů na straně kupujícího zboží přepravováno opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.
 
 
VII. Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží
 
1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 
2. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího prodej@jp-kontakt.cz. V odstoupení spotřebitel uvede
a) komu odstoupení adresuje (obchodní firmu a adresu sídla prodávajícího)
b) výslovné oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy
c) datum a číslo objednávky
d) zboží, kterého se odstoupení týká
e) datum převzetí zboží
f) číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal
g) jméno a příjmení a adresu spotřebitele
h) datum a podpis spotřebitele
 
3. Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení zde.
 
4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 
5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží (dopravného), které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený.
 
6. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 
7. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že je nelze vrátit obvyklou poštovní cestou.
 
8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 
9. Spotřebitel je povinen zboží vrátit tak, že je doručí na adresu sídla prodávajícího.
 
10. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud spotřebitel užíval zboží nebo postupoval při koupi v rozporu se zásadami občanského práva, je povinen zaplatit prodávajícímu do pěti dnů od odstoupení náhradu za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití, náhradu za opotřebení zboží a obohacení získané užíváním věci.
 
11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Podle požadavků spotřebitele se vyrábí všechny položky, které nejsou označeny jako zboží skladem. Podle přání spotřebitele se zboží upravuje v každém případě, kdy spotřebitel určuje rozměry, barvu nebo jednotlivé díly věci. (V těchto případech prodávající například sestavuje věc z dílů, provádí lakování nebo jiné úpravy). Spotřebitel je na skutečnost, že se zboží vyrábí podle požadavků spotřebitele nebo upravuje podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zpravidla upozorněn v nadpisu jednotlivých oddělení e-shopu.
 
 
VIII. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží
 
1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí občanským zákoníkem. Pro kupujícího, který je podnikatelem, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, zejména jedná-li se o člověka, který uvede v objednávce své IČO, je vyloučeno použití ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě a nepoužijí se ani ust. § 2113 věta druhá občanského zákoníku a ustanovení uvedená níže v tomto článku s výjimkou odstavců 5. a 6. a 12. až 15.
 
2. Prodávající odpovídá za vadné plnění za podmínek a v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.
 
3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Prodávající zaručuje, že věci budou způsobilé k použití k účelu uvedenému v katalogu,návodu k použití a údržbě nebo webových stránkách prodávajícího, jinak k účelu obvyklému, a to po dobu 24 měsíců od odevzdání věci.
 
5. Reklamaci může kupující uplatnit vůči prodávajícímu poštou i osobně na adrese sídla prodávajícího, tedy JP-KONTAKT, s.r.o. se sídlem Dašická 1797, 530 03 Pardubice.
 
6. Podává-li kupující reklamaci poštou, přiloží písemné oznámení o zjištěných vadách k reklamovanému zboží. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací a čisté, jinak je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Kupující uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují a jaký nárok uplatňuje (jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje). K reklamaci je nutné předložit doklady prokazující nákup zboží u prodávajícího. Kupující nemůže měnit uplatněné nároky, ledaže žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, nebo se s prodávajícím dohodne jinak.
 
7. Prodávající zašle kupujícímu emailem nebo mu předá potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 
8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 
9. Kupující má při řádném a včasném uplatnění práv z odpovědnosti za vady
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, právo na výměnu vadného zboží za nové zboží bez vad; pokud se však vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti
b) není-li takový postup možný, právo odstoupit od kupní smlouvy
c) právo na přiměřenou slevu podle odst. 11. tohoto článku
 
10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
12. Práva z odpovědnosti za vady zboží a ze záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna včas nebo v záruční době.
 
13. Prodávající neodpovídá a záruka se nevztahuje zejména na: Prodávající neodpovídá a záruka se nevztahuje zejména na:
 
a) závady vzniklé při neodborné instalaci či úpravě věci
b) závady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, ohněm, vodou, elektřinou nebo zásahem vyšší moci
c) závady vzniklé nadměrným používáním či zátěží, používáním věci k nevhodnému účelu, v nevhodných podmínkách nebo v rozporu s návodem k použití a údržbě či s určením věci nebo používáním jiným nesprávným způsobem
d) závady způsobené používáním v rozporu s technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice
e) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo závady vzniklé při nedostatečné nebo nesprávné údržbě
f) vady způsobené jinou vnější událostí
 
14. Kupující je povinen seznámit se s návodem k použití a údržbě. Prodávající neodpovídá za škody vyplývající z provozu výrobků, z jejich funkčních vlastností a za škody z neodborného používání věcí, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 
15. Právo z vadného plnění a ze záruky kupujícímu nenáleží také v případech, kdy kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kdy kupující vadu sám způsobil.
 
 
IX. Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy
 
1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i v případě, že
 
a) zboží není na skladě prodávajícího a v dohledné době nebude výrobcem dodáno
b) došlo ke zvýšení ceny ze strany dodavatele prodávajícího
c) kupující již dříve bez udání důvodu nepřevzal zásilku s objednaným zbožím
d) kupující je v prodlení s plněním závazku vůči prodávajícímu, který vyplývá z jiné smlouvy nebo z porušení právní povinnosti
e) prodávající omylem uvedl na internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky kupní cenu, která je ve zřejmém nepoměru k obvyklé ceně nebo hodnotě zboží
f) není-li kupující spotřebitelem, i bez udání důvodu
 
2. V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující již prodávajícímu zaplatil kupní cenu nebo její část, prodávající kupní cenu kupujícímu vrátí do 14 dnů od odstoupení proti vrácení zboží po započtení svých oprávněných pohledávek vůči kupujícímu.
 
 
X. Podmínky a postup pro uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy
 
1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených těmito obchodními podmínkami a za podmínek stanovených právními předpisy, nevyplývá-li z ujednání těchto obchodních podmínek něco jiného.
 
2. V takovém případě kupující písemně kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 4. těchto obchodních podmínek.
 
3. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží. Zboží je kupující povinen vrátit tak, že je doručí na adresu sídla prodávajícího nejpozději s odstoupením od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou cenu po vrácení zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení na bankovní účet uvedený kupujícím. Zboží, které kupující vrací, nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Bylo-li zboží opotřebováno nebo poškozeno musí kupující poskytnout přiměřenou peněžitou náhradu.
 
4. Prodávající může započítat své pohledávky proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.
 
 
XI. Informace o zpracování osobních údajů
 
1. Údaje, které kupující uvádí v souvislosti s nákupem, podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Prodávající je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Internetové stránky prodávajícího obsahují platné identifikační údaje prodávajícího jako provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů prodávajícího pro styk se zákazníky. Údaje jsou zabezpečeny proti zneužití třetí osobou.
 
2. Poskytnutí osobních údajů v objednávce je dobrovolné, avšak nezbytné pro splnění kupní smlouvy, a jedná se o smluvní požadavek prodávajícího. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nutným předpokladem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít. Neposkytnutí údajů by bránilo řádnému plnění zákonných a smluvních povinnosti prodávajícího. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů.
 
3. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího není podmínkou uzavření kupní smlouvy.
    
4. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat manuálně i automaticky prostředky výpočetní techniky. Osobní údaje budou poskytnuty nebo zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a členům orgánů prodávajícího v souvislosti s plněním jejich úkolů a osobám podílejícím se na dodání zboží nebo uskutečnění plateb na základě kupní smlouvy pro tyto účely. Dále budou údaje zpřístupněny osobám poskytujícím prodávajícímu účetní, softwarové nebo jiné služby související s provozem e-shopu prodávajícího, a to na základě smluvního vztahu v rozsahu potřebném k řádnému poskytnutí služby.    
 
5. Údaje budou u prodávajícího uloženy a zpracovávány, dokud to bude nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy nebo zde bude jiný právní důvod zpracování stanovený právními předpisy. Udělil-li kupující souhlas se zpracováním osobních údajů, budou osobní údaje u prodávajícího uloženy a zpracovávány po dobu dle souhlasu kupujícího s jejich zpracováním, nebo do odvolání souhlasu.
 
6. Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, nebo jiné odstranění závadného stavu a vznést námitku proti zpracování nebo požadovat vysvětlení. Kupující má právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
 
XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem je věcně příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetovou adresou http://www.coi.cz, IS DS: x7cab34.
 
2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem s bydlištěm v EU lze využít platformu pro řešení sporů on-line vyvinutou Evropskou komisí dostupnou na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Prodávajícího lze kontaktovat na emailové adrese prodej@jp-kontakt.cz.
 
 
XIII. Závěrečná ustanovení
 
1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Změna nemá vliv na již uzavřenou smlouvu (podanou objednávku).   
 
 
JP-KONTAKT, s.r.o.

Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy
Ke stažení - návod na údržbu
Stáhněte si ZDE návod na údržbu kancelářského nábytku, židlí a křesel.
 
 
Informační oznámení k evidenci tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Aktualizace: 18. května 2022